Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Diamond Congress Kft. tájékoztatja a Konferenciára jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevő) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A RÉSZTVEVŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

 1. A Diamond Congress és a Résztvevő közötti szerződés
 2. A DIAMOND CONGRESS és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Résztvevővel ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a résztvevő által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve magyar résztvevők tekintetében a magyar, külföldi résztvevők esetében angol.
 3. A Diamond Congress és a Résztvevő között létrejött szerződésben a Diamond Congress Kft. a Résztvevő által megjelölt konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Résztvevő részére, a Résztvevő ezért részvételi díjat, a szolgáltatások konferencia honlapján, közvetlen emailben, vagy a konferencia helyszínén meghirdetett ellenértéket fizet a Diamond Congress Kft részére.
 4. A Diamond Congress által az egyes konferenciák tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes konferenciák honlapján található információk tartalmazzák, amely szolgáltatásokból a Résztvevő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényeltet. A konferencia honlapja tartalmazza az adott konferencia szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkalmazáson megrendelt szolgáltatások, annak ellenértéke, és a konferencia honlapján található lényeges feltételek (pl.lemondási feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF részét, így az elektronikus szerződés részét képezik. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a lemondási feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.
 5. DIAMOND CONGRESS szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe. Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetített szolgáltatások a végszámlán kerülnek feltüntetésre.
 6. A fizetés történhet Interneten keresztül, az OTP Bank hivatalos, saját üzemeltetésű rendszerében, illetve amennyiben az adott kártya nem alkalmas online fizetésre a kártyaszám egyéb módon történő megadásával (ún. mail orderrel). Banki átutalás, esetleg konferencia helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával. A szolgáltatási csomag bejelölését követően az alkalmazás pro forma számlát generál, amely alapján a fizetés teljesíthető. A fizetendő tételeket a Díjbekérő levél (PRO FORMA számla) tartalmazza. A fizetés teljesítéséről a Diamond Congress a Résztvevő részére előlegszámlát állít ki, mely szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősül. A résztvevő végszámlája a konferencián kerül átadásra, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A végszámla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét.
 7. A Résztvevő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a konkrét konferencia honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.
 8. A DIAMOND CONGRESS és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a konferencia vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
 9. A DIAMOND CONGRESS a szakmai szervezők megbízása alapján, a konferencia és a szakma népszerűsítése érdekében a konferencián kép- és hangfevételt készít vagy készíttet alvállalkozókhoz és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. Az ÁSZF elfogadásával a résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és kizárólag a konferencia népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez. Amennyiben a résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt a regisztrációja során jelölheti. DIAMOND CONGRESS igyekszik az ilyen kéréseket figyelembe venni, ezért az ilyen résztvevőket eltérő színű névkitűzővel különböztetheti meg. Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet DIAMOND CONGRESS haladéktalanul eltávolítja.
 10. A DIAMOND CONGRESS akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
 11. Hibás teljesítésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében foglalt rendelkezések irányadóak (különös tekintettel arra, hogy a DIAMOND CONGRESS elsősorban kijavításra köteles, illetve a Résztvevő köteles a hibát azonnal a konferencia helyszínén bejelenteni a DIAMOND CONGRESS számára). A Diamond Congress Kft csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott konferenciára meghirdetett résztvevőre vonatkozó részvételi díj.
 12. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó.

Magatartási Kódexnek a Diamond Congress Kft nem vetette magát alá. A Diamond Congress Kft tájékoztatja a Résztvevőket, hogy Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a hatósággal, amely döntését ajánlásnak fogadja el.

A Résztvevő az alábbi szervekhez fordulhat panasz esetén:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el: http://ec.europa.eu/odr.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Budapest, 2016. augusztus 1.

A DIAMOND CONGRESS adatai:

Cégnév, cégjegyzékszám, adószám: Diamond Congress Kft. – 01-09-362509 – 10946130-2-41
Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 8.
Telefonszám: +36 1 225 0210
email: diamond@diamond-congress.hu
honlap: http://www.diamond-congress.hu

Következő konferenciáink