Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Diamond Congress Kft. tájékoztatja a Konferenciára jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevő) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről. 

Amennyiben Munkáltatója vagy egyéb harmadik személy viseli az Ön költségeit, díját, kérjük, hogy minden esetben gondoskodjon arról, hogy a költségviselő jelen szerződési feltételeket (különösen lemondási, kártérítési, szerződés megszüntetési kérdések) megismerje

Az ÁSZF-t ”megismertem, megértettem és elfogadom” bejelölésével a résztvevő úgy nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket elfogadja.

Felhívjuk a figyelmet jelen ÁSZF 9-12. Pontjára, mely a felelősségviselés tekintetében korlátozott (eltér a hatályos jogszabályoktól, azonban megfelel a szakmai szokásoknak). Kérjük, hogy csak akkor fogadja el az ÁSZF-t, ha ezen pontot is elfogadja.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

 1. A Diamond Congress Kft. és a Résztvevő között a szerződésa Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. A regisztrációs rendszer a Résztvevővel ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a résztvevő által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve magyar résztvevők tekintetében a magyar, külföldi résztvevők esetében angol.
 2. A Diamond Congress Kft. és a Résztvevő között létrejött szerződésben a Diamond Congress Kft. a Résztvevő által megjelölt konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Résztvevő részére, melyért a Résztvevő részvételi díjat fizet a Diamond Congress Kft. számára. A szolgáltatások tartalmát és azok ellenértéket a Diamond Congress Kft. a konferencia weboldalán, közvetlen e-mailben, vagy a konferencia helyszínén hirdeti meg.
 3. A Diamond Congress Kft. által az egyes konferenciák tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes konferenciák honlapján található információk tartalmazzák, amely szolgáltatásokból a Résztvevő a regisztrációs rendszeren keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényeltet. A konferencia weboldala tartalmazza az adott konferencia szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, ezért kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció során megrendelt szolgáltatások, annak ellenértéke, és a konferencia honlapján található lényeges feltételek (pl. lemondási feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF részét, így az elektronikus szerződés részét képezik. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a lemondási feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.

ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

 1. Diamond Congress Kft. szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe. Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetített szolgáltatások a végszámlán kerülnek feltüntetésre.

RÉSZVÉTELI DÍJ TELJESÍTÉSE

 1. A fizetés történhet Interneten keresztül, az OTP Bank vagy a SIX Payment Services hivatalos, saját üzemeltetésű rendszerében, illetve amennyiben az adott kártya nem alkalmas online fizetésre a kártyaszám egyéb módon történő megadásával (ún. mail orderrel). Banki átutalás, esetleg konferencia helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával. A szolgáltatási csomag bejelölését követően a rendszer pro forma számlát generál, amely alapján a fizetés teljesíthető. A fizetendő tételeket a Díjbekérő levél (PRO FORMA számla) tartalmazza. A fizetés teljesítéséről a Diamond Congress Kft. a Résztvevő részére számlát (esetenként előlegszámlát) állít ki, mely szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősül. Amennyiben csak előlegszámla készül, úgy a résztvevő végszámlája a konferencián kerül átadásra, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A végszámla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét.

SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS, FELMONDÁS, LEMONDÁSI FELTÉTELEK, VIS MAIOR 

 1. A Résztvevő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a konkrét konferencia honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.
 2. Lemondási határidőn belül a Résztvevő a már megfizetett részvételi díja visszatérítésére nem jogosult, a még nem rendezett részvételi díjat köteles megtéríteni, kivéve, ha a Diamond Congress a szolgáltatást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta és magát jogszerűen kimenteni nem tudta, vagy a szavatossági igény teljesítését alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.
 3. A Fogyasztónak minősülő Résztvevő – a regisztrációja elküldésével kéri, hozzájárul ahhoz, és egyben feljogosítja arra a Diamond Congress Kft-t, hogy a teljesítést megkezdje a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben biztosított elállási/felmondási joga lejártát megelőzően. Diamond Congress Kft. tájékoztatja arról a Résztvevőt, hogy a teljesítést a megrendelés beérkezését követően azonnal megkezdi. A Fogyasztónak minősülő Résztvevő tudomásul veszi, és egyben beleegyezik abba, hogy a Korm. rendelet 20.§-ában biztosított 14 napos indokolás nélküli felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszti.
 4. Felhívjuk arra résztvevőink figyelmét, hogy vis maior esemény (azaz a Diamond Congress Kft. érdek és hatókörén kívülálló körülmények fennállta esetén) kapcsán (pl. természeti katasztrófa, kormányzati intézkedések; egyéb köztudomású, a rendezvény megtartását akadályozó körülmények) előfordulhat a konferencia időpontjának vagy helyszínének esetleg szolgáltatásainak módosítása. Ebben az esetben a Diamond Congress Kft. a befizetett részvételi díjat csak akkor téríti vissza, ha lemondási határidő még nem telt le, egyébként a befizetett részvételi díjat a módosított szolgáltatás szerinti (időpontra, helyszínre) átkönyveli. Lemondási határidőn belül részvételi díj visszafizetése akkor sem történik meg, ha emiatt módosul a konferencia időpontja, és a résztvevő azon nem tud részt venni.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

 1. A Diamond Congress Kft. és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a konferencia vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (e-mail és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
 2. A Diamond Congress Kft. akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő kitűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.

KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL

 1. A Diamond Congress Kft. a szakmai szervezők megbízása alapján, a konferencia és a szakma népszerűsítése érdekében a konferencián kép- és hangfelvételt készít vagy készíttet alvállalkozókkal és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. Az ÁSZF elfogadásával a résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és kizárólag a konferencia népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez. Amennyiben a résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt a regisztrációja során jelölheti. Diamond Congress Kft. igyekszik az ilyen kéréseket figyelembe venni, ezért az ilyen résztvevőket eltérő színű névkitűzővel különböztetheti meg. Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet Diamond Congress Kft. haladéktalanul eltávolítja. Bővebb információért kérjük adatkezelési tájékoztatónkat is olvassa el.

HIBÁS TELJESÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS

 1. Hibás teljesítésre egyebekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvében foglalt rendelkezések irányadóak, különös tekintettel arra, hogy a Diamond Congress Kft. elsősorban kijavításra köteles. A Résztvevő köteles a hibát azonnal a konferencia helyszínén bejelenteni a Diamond Congress Kft. számára, és állításait alátámasztani. Amennyiben azonnali bejelentésre nincsen mód a Résztvevő köteles a körülmények által indokolt lehető leghamarabb bejelenteni a hibát.
 2. A Diamond Congress Kft csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott konferenciára meghirdetett résztvevőre vonatkozó részvételi díj.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó. 

Magatartási Kódexnek a Diamond Congress Kft. nem vetette magát alá. A Diamond Congress Kft. tájékoztatja a Résztvevőket, hogy Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a hatósággal, amely döntését ajánlásnak fogadja el.

A Résztvevő az alábbi szervekhez fordulhat panasz esetén:

Budapesti Békéltető Testület
cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
telefon: +36 1 488-2131
fax: +36 1 488-2186
név: Dr. Baranovszky György
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője: Selmeczi Zsuzsanna
cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
telefon: +36 1 450 2598
e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el: http://ec.europa.eu/odr

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.  

Budapest, 2020. május 13. 

 

A Diamond Congress Kft. adatai:

cégnév: Diamond Congress Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-362509
adószám: 10946130-2-41
székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 8.
telefon: +36 1 225 0210
e-mail: diamond@diamond-congress.hu 
honlap: http://www.diamond-congress.hu 

 

Tárolt változatok

2016-08-01

Következő konferenciáink